Privacybeleid

Privacybeleid Baronie van Boelare vzw

 

De Baronie van Boelare vzw gevestigd te België, 9500 Geraardsbergen, Leopoldlaan 82 respecteert de privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring biedt u informatie aangaande de bescherming van uw persoonsgegevens door Baronie van Boelare vzw.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de vzw Baronie van Boelare.

De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te B-9500 Geraardsbergen, Leopoldlaan 82, KBO nr. 434.390.348

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze dienstverlening als woonzorgcentra en assistentiewoningen.

Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt in het kader  van:

 • Rondleidingen, inschrijvingen op de wachtlijst (ook via website), voorbereidingen en uitvoeringen residentenovereenkomsten
 • Residentendossiers, samenwerkingen met externe zorgverleners
 • Wettelijke en reglementaire verplichtingen
 • Vrijwilligers, Kandidaat medewerkers, sollicitanten, voorbereidingen en uitvoeringen van arbeidsovereenkomsten
 • Leveranciers, bezoekers, overige mensen welke samenwerken met de Baronie van Boelare

De gegevens die de Baronie van Boelare vzw  gebruikt zijn gegevens die ons rechtstreeks zijn bezorgd of gegevens die wij verkregen hebben van ziekenhuizen, artsen, scholen, klanten, juridisch gerelateerde entiteiten (zoals notaris, gerechtsdeurwaarder, rechtbanken) of openbare bronnen.

 

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De Baronie van Boelare vzw gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze dienstverlening te kunnen aanbieden en verbeteren
 • Om onze kwaliteit en veiligheid te optimaliseren
 • Om comform te werken qua regelgeving en wettelijke bepalingen

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Om de vermelde doeleinden te vervullen delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan:

 • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen
 • Dienstverleners die namens de resident diensten verlenen
 • Juridisch gerelateerde entiteiten zoals o.m. notaris, gerechtsdeurwaarder, bemiddelaar
 • Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals boekhouder, accountant, advocaat.
 • Overheidsinstellingen en rechtbanken

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

De Baronie van Boelare vzw  zal de in het kader van haar bedrijfsactiviteit verzamelde persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit.

 

Bewaringstermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels.  De termijn van bewaren kan variëren per categorie van gegevens.

Bij het verstrijken van deze bewaringsperiode zal de informatie vernietigd worden.

 

Uw rechten en mogelijkheid tot klacht

Via het postadres: Leopoldlaan 82 te 9500 Geraardsbergen of via het e-mailadres: admin@baronievanboelare.be kunt u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en uw gegevens laten verbeteren, beperken of wissen.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit ( http://www.privacycommissie.be, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).